Home Mühendislik Maden Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Nedir? (YTK Nedir?)

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Nedir? (YTK Nedir?)

13 min read
0
0
3,740

Yetkilendirilmiş tüzel kişi (YTK): Maden İşleri Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen, Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri ilgili Yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiyi ifade eder.

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Yönetmeliği 3 Haziran 2016 tarih ve 29731 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanmıştır. YTK Yönetmeliği 01.01.2017 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

Yetkilendirilmiş tüzel kişilerin Amacı Nedir?

Maden işi yapan özel şirketler veya kamu kurumları 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında belirli periyotlarda faaliyet belgelerini, haritalarını ve projelerini hazırlar MİGEM’e sunar. İşte bu tür belgeleri hazırlayıp sunabilmek için Migem belirlediği kriterlere uyan tüzel kişilere yeterlilik belgesi verir. Hali hazırda bende çalıştığım kurumda YTK belgesine sahibim.

İlgili maden sahalarının denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması, süresinin uzatılması ve iptal edilmesi, bu tüzel kişiliklerce hazırlanan rapor, proje ve her türlü teknik belgeler ışığında Migem tarafından yapılır.

Yeterlik belgesi başvurularında aranacak personel şartları (Yönetmelikte 5. Madde)

(1) Yeterlik belgesi almak isteyen tüzel kişinin aşağıdaki şartları sağlaması ve en az beş personeli istihdam etmesi zorunludur.

a) Kamu veya özelde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış bir maden ve bir jeoloji mühendisini sürekli olarak istihdam etmesi,

b) Maden ve jeoloji mühendisi dışında harita ve kadastro, hidrojeoloji, çevre, jeofizik, cevher hazırlama, metalürji, ziraat, orman, elektrik ve makine mühendislerinden en az bir personeli sürekli olarak istihdam etmesi,

c) Tecrübesine bakılmaksızın bir maden ve bir jeoloji mühendisini sürekli olarak istihdam etmesi.

(2) Yer altı işletme projesi hazırlanması durumunda, kamu veya özel sektörde yer altı işletmelerinde en az beş yıl çalışmış bir maden mühendisi bulundurması veya sözleşme yapması; yer altı kömür işletme projesi hazırlanması durumunda ise kamu veya özel sektörde yer altı kömür madeninde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış bir maden mühendisini bulundurması veya sözleşme yapması gerekir. Ancak bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen maden mühendisinin bu şartları sağlaması durumunda yeni bir maden mühendisinin istihdamına veya sözleşme yapılmasına gerek yoktur.

(3) YTK, istediği takdirde; Genel Müdürlüğe bildirmek kaydı ile fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokulların kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat bölümleri mezunlarını ya da maden teknikerleri, harita teknikerleri istihdam edebilir veya sözleşme yapabilir.

(4) Bu madde kapsamında yetkili tüzel kişilikte istihdam edilen personel, diğer yetkili tüzel kişiliklerde istihdam edilemeyeceği gibi sözleşme de yapamaz.

(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan mühendislerden herhangi biri koordinatör olarak görevlendirilir.

(6) YTK’lar bu Yönetmelik kapsamındaki teknik belgeleri hazırlamak için bu maddedeki yeterlilik şartlarını sağlayanlardan sözleşme ile hizmet alabilirler.

Yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler

(1) Yeterlik belgesi almak isteyen tüzel kişi, unvanını, açık adresini, telefon numarası ve Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)’ni belirterek aşağıdaki belgelerin asıllarını veya ilgili resmi kurumlarca ya da Genel Müdürlükçe onaylanmış örneklerini başvuru dilekçesine ekleyerek Genel Müdürlüğe başvurur:

a) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olunan ticaret memurluğunun adının beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir ticaret sicil gazetesi elektronik ortamda yayınlanmamışsa ticaret sicil gazetesinin aslı veya kurumca onaylı örneği),

b) Başvuru yılına ait ticaret veya sanayi odasından alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,

c) Tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya kişilerin en fazla bir yıl öncesine ait olmak üzere noter tasdikli imza sirküleri, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan, kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına ilişkin yazı,

ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili bilgi/belgeler, en fazla bir yıl öncesine ait olmak üzere noter tasdikli imza beyannamesi, bağlı bulunduğu meslek odasına ait üye sicil belgesi veya oda kimlik belgesi sureti, tebligata esas adres beyanı,

d) SGK sigortalı işe giriş bildirgesi çıktısı, devam eden personel için son durumunu gösteren SGK sigortalı hizmet listesi çıktısı veya ortak ise ortak olduğuna dair belge sureti, yurt dışında mesleği ile ilgili çalıştığına dair belge,

e) Bu Yönetmelik kapsamında rapor, proje veya teknik belgeyi hazırlayanların YTK personeli olmaması durumunda bu kişilerle yapılan sözleşmenin sureti, diploma sureti, noter tasdikli imza beyannamesi, tebligata esas adres beyanı.

(2) YTK’nın ilgili personel ile yaptığı sözleşmelerin asıllarının veya Genel Müdürlükçe onaylanmış suretinin, sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

(3) Başvuru sırasında kamu kurum ve kuruluşlarından bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez. Kamu kurum ve kuruluşlarından bu madde kapsamında istenen belgelerde yetkili kamu kurum ve kuruluşunun yazısı yeterlidir.

YTK tarafından hazırlanan teknik belgelerde aranacak şartlar

(1) Arama faaliyet raporu ve aramalar ile ilgili her türlü teknik belge jeoloji mühendisi sorumluluğunda hazırlanır.

(2) Arama faaliyetleri jeofizik yöntemlerle yapılmış ise arama faaliyet raporunda jeofizik mühendisinin de imzası aranır.

(3) İşletme faaliyet raporu ve işletme projeleri maden mühendisi sorumluluğunda hazırlanır.

(4) İşletme faaliyet raporu ve işletme projesinde, diğer meslek disiplinleri ile ilgili hususların olması halinde bu meslek disiplinlerinin de imzası aranır. (Sunulacak haritalarda Harita Mühendisi veya Teknikerinin imzası gerekiyor)

(5) Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje veya her türlü teknik belgede koordinatör imzasının olması zorunludur.

 

Kaynak: YTK Eğitimleri / Resmi Gazete  ( Daha fazla / detaylı bilgi için ziyaret edin!)

Load More Related Articles
Load More By Mehmet Akif Bağcı
Load More In Maden

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Check Also

Dünyanın En iyi 15 Markasının yıllara Göre Değişimleri (2000-2018)

Dünyanın bilinen en iyi 15 markasının yıllara göre marka değerlerinin değişimleri. Araları…